NROF
 

-Er en aktiv veteran en friskere veteran?

Dette spør masterstudent Silje Olin Myklebust om i sin kommende oppgave. Silje skrev en artikkel i Pro Patria nr. 1 i år og var da i startgropen på masteroppgaven sin.


Temaet for oppgaven er om veteraner deltar på aktiviteter i regi av NROF, hvilke aktiviteter de i så fall deltar på og om aktivitetene blir opplevd som viktige. Silje ønsker å undersøke i hvilken grad veteraner i NROF deltar på de ulike aktivitetene som arrangeres og om disse er viktige i deres hverdag. Ved å undersøke dette, vil NROF få et godt grunnlag for å velge ut aktiviteter og deretter kunne gi gode innspill til Forsvaret når det gjelder veteransatsing videre fremover. 

Silje går på linjen «Aktivitet og bevegelse» på Høgskolen i Sør-Trøndelag og når vi spør hvorfor det er viktig å se på aktivitet som en mulig helsegevinst, svarer hun: -Aktivitetsvitenskap omhandler menneskelig aktivitet og deltagelse – alle mennesker er ulike og har ulike behov. En del av tankegangen bygger på teori om at det er en direkte sammenheng mellom helse, livskvalitet og meningsfulle aktiviteter. Og, avslutter hun, at mennesker ønsker og trenger aktivitet. 

Alle medlemmer i NROF som har registrert e-postadressen sin har fått tilsendt et elektronisk spørreskjema fra QuestBack. Undersøkelsen er nå lukket og Silje skal begynne å analysere resultatene. Hele 39% av alle spurte har svart! Dette er et godt resultat i seg selv og vitner om stor interesse for problemstillingen Silje har i masteroppgaven sin. 

Hva innebærer det å delta i studien?
Spørreskjemaet består av både ja/nei-spørsmål, spørsmål der man skal velge alternativ fra en skala, og åpne spørsmål der man skriver svaret selv.

Spørsmålene omhandler militær karriere, deltagelse på aktiviteter i regi av NROF, og for dem det gjelder; deltagelse i internasjonale operasjoner. Ikke-veteraner får også tilsendt spørreskjemaet, nettopp for å se om det er forskjell i deltagelse på aktiviteter hos veteraner/ikke-veteraner.

Hva skjer med informasjonen om deg?
Opplysningene blir behandlet konfidensielt. Student og veileder får utlevert data frå QuestBack uten noen som helst tilknytning e-post/IP-adresse. Opplysningene blir anonymisert når prosjektet er ferdigstilt, innen utgangen av året. 

-Det er selvfølgelig frivillig om man ønsker å svare på spørsmålene, men NROF oppfordrer alle til å svare så godt de kan. Svarene dere kommer med, vil være til stor hjelp når Forbundet og de lokale avdelingene skal utvikle og tilby gode og relevante aktiviteter, sier generalsekretær Jørgen Berggrav.

Hvis du har spørsmål om oppgaven, kan du kontakte Silje Olin Myklebust på tlf. 994 65 579 eller e-post: siljeom@stud.hist.no eller siljestudent@nrof.no. NROF v/ Camilla Briså kan også kontaktes ved spørsmål (tlf. 22 47 82 46 eller camilla.brisa@nrof.no)

Veileder er Kjersti Vik, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.  
 
 
 
Skriv ut