NROF
 

Rutiner for årsrapporter i lokalavdelingene

Vinteren og våren er tiden for årsmøter. De aller fleste lokalavdelingene avholder sine årsmøter da. Årsrapporten skal være sekretariatet i hende 1. april hvert år. Årsmøtene må derfor avholdes i god tid innen dette.

Merk at det er denne dokumentasjonen som danner grunnlaget for årets kontingentrefusjon. Denne utgjør 36% av innbetalt kontingent pr. 31. desember.

Refusjonen utbetales i to omganger: I august med 5/8 og i november med 3/8. Dersom ovenfornevnte ikke er oppfylt, utbetales heller ikke kontingentrefusjon.

Send årsrapporten med alle tillegg til post@nrof.no innen 1. april!

Årsrapporten skal inneholde:


 AktivitetsplanAvdelingenes plan for å bidra til implementering av NROFs strategi. Innspill til NROFs felles aktivitetsoversikt. Innspill til ammunisjonsfordeling 
 Ammunisjonsregnskap Vise samsvar med aktivitet, som igjen gir grunnlag for ammunisjonstildeling.
Stabelkort kan lastes ned her!
 Budsjett Vise hvorledes midler er tenkt brukt

 InnkallingKopi av den innkalling som er sendt medlemmene 

 Regnskap Dokumentere forsvarlig bruk av ressurser. Grunnlag for å vurdere søknader
 Revisjonsberetning Skal være signert av revisor

 Tentativ aktivitetsplan Innspill til fordeling av ammunisjon og annen støtte fra Forsvaret

 Årsmøteprotokoll Dokumentere at virksomheten er i samsvar med vedtektene. Klarlegge ansvar. Verktøy for å evaluere egen virksomhet
 Årsberetning Dokumentere virksomheten, være et verktøy for korrigering av i henhold til strategi
 Oversikt ledertilgang Liste over tillitsvalgte som skal ha endringstilgang i medlemsdatabasen for egen avdeling i kommende periode. (Normalt inntil 3 personer.)

Vi viser videre til NROFs Håndbok, hvor alt dette og annen nødvendig informasjon er beskrevet.

 
 
Skriv ut