NROF
 

Om Norske Reserveoffiserers Forbund

Norske Reserveoffiserers Forbund er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896. Det er 57 lokale avdelinger og 7000 medlemmer.

NROFs formål er å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder reservens kompetanse og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret.

Forbundet ønsker også å støtte Forsvaret gjennom å bidra til at reserven brukes som aktiv ressurs for Forsvaret, og ved å ivareta reservistenes interesser.

Forbundet har gjennom hele sin 116 år lange historie, tilpasset seg endrede forsvarsstrukturer og på den måten forblitt relevant og troverdig. Som organisasjon befinner NROF seg i grensesnittet mellom Forsvaret og det sivile samfunnet. I tillegg utgjør medlemmene et betydelig potensial (ambassadørfunksjon) for å forankre forsvarsviljen i befolkningen.

Som fullverdige medlemmer i NROF kan alle norske statsborgere som tilfredsstiller minst ett av følgende krav opptas:
1. Tjenestegjør i stilling som befal eller grenader/matros
2. Tidligere har tjenestegjort i stilling som nevnt over
3. Personell som etter endt førstegangstjeneste er forpliktet til tjeneste i
Forsvaret gjennom kontrakt som spesialist eller innsatspersonell
        (f.eks. soldater i HVs I-styrke)
4. Har fullført befalsutdannelse eller har tilsvarende realkompetanse
5. Er under befalsutdannelse

 
Det er spekteret i aktiviteter som gjør NROF unikt. Aktivitetene skal dekke flere hensikter:
1. De skal være målrettet mot å vedlikeholde og utvikle reservens kompetanse og på den måten bidra til at de fyller oppgaver i Forsvaret
2. De skal være et tilbud til dem som ønsker å vedlikeholde forholdet til Forsvaret gjennom konkrete handlinger

Aktivitetene i NROF spenner vidt. Fysisk aktivitet som militær idrett og skyting er en kjernevirksomhet som på mange måter fungerer som limet i Forbundet.

Det er en klart uttalt politisk målsetning at forsvarsviljen i Norge skal forankres i befolkningen. Norske Reserveoffiserers Forbund med sin landsdekkende organisasjon og kompetente medlemmer kan bidra til å møte denne utfordringen ved å legge vekt på å skape forståelse for behovet for militær kompetanse, hvordan militær og sivil kompetanse utfyller og forsterker hverandre i det daglige, og ikke minst, skape forståelse for Forsvarets ”nye” rolle. NROFs medlemmer har ofte en bakgrunn og posisjon som er velegnet til dette, men det vil kreve at man systematisk vedlikeholder kunnskap om aktuell forsvarspolitikk. 

Forholdene ligger til rette for at NROF også i fremtiden kan være en relevant og solid støttespiller med høy troverdighet og tillit hos Forsvarets ledelse. Forbundet skal fortsette med å legge opp til variert virksomhet som bygger opp under målsettingen og som er attraktiv for medlemmene. 

Du kan delta i alle våre aktiviteter hvis du søker om medlemskap i NROF - gjør det her

Medlemskontingenten er kr. 550,- pr. år.
Er du yngre enn 25 år eller eldre enn 65 år: kr. 350,-
Befalskoleelever: kr. 100,-

 
 
Skriv ut